Στεγανοποίηση φρεατίου ανελκυστήρα

Στεγανοποίηση φρεατίου ανελκυστήρα

Τα φρεάτια των ανελκυστήρων βρίσκονται πάντα στο χαμηλότερο σημείο μίας οικοδομής και για αυτό είναι πολύ πιθανό να μπάσουν νερά. Αυτή η εισροή νερού στο χώρο του φρεατίου έχει ως αποτέλεσμα την καταστροφή των μεταλλικών τμημάτων του ανελκυστήρα αλλά και την πιθανή βραχυκύκλωση αυτού ή κάποιων μονάδων του.

Για αυτό, η στεγανοποίηση φρεατίου ανελκυστήρα είναι μία σημαντική και απολύτως αναγκαία κατασκευή.

Τρόπος εφαρμογής της στεγανοποίησης φρεατίου ανελκυστήρα

  • Προετοιμασία : Καθαρισμός όλης της επιφάνειας, εξομάλυνση σαθρών κονιαμάτων και αποξήλωση αυτών, πλύσιμο με υδροβολή υψηλής πιέσεως.
  • Εφαρμόζουμε το SIKA WATER PLUG (υπερταχύπηκτο τσιμέντο) στις ρηγματώσεις από τις οποίες υπάρχει εισροή νερού.
  • Εφαρμόζουμε δύο στρώσεις τσιμεντοειδούς δύο συστατικών, με υψηλή αντοχή στις αρνητικές πιέσεις του νερού.